W sekcjach Karate na Ochocie a także w sekcji Cross Workout honorujemy karty Multisport, Multisport Plus, Fit Profit, a także OK System.

Członkowie klubu korzystający z kart sportowych zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Użytkownicy kart Benefit zobowiązani są do opłacenia kaucji za rezerwację miejsca w grupie w wysokości 160 zł. W przypadku absencji na treningu z kaucji pobierane jest 20 zł. W przypadku wykorzystania całej kaucji – należy ponownie opłacić kaucję. Szczegóły w Regulaminie Korzystania z Kart Sportowych.

W pozostałych grupach i sekcjach nie obowiązują powyższe karty!

Wszystkie osoby trenujące w MKKK Karate Kyokushin zobowiązani są do płatności składek członkowskich na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca.

Wysokość składek członkowskich:

SEKCJA 1 OSOBA 2 OSOBY 3 OSOBY 4 OSOBY 5 OSÓB I WIĘCEJ
Ochota, Ursus, Ursynów (dzieci) 150 zł 250 zł 300 zł 360 zł 400 zł
Ursynów (młodzież, dorośli) 170 zł 280 zł 360 zł 400 zł 400 zł
Komorów (młodzież, dorośli) 140 zł 230 zł 290 zł 340 zł 350 zł
Komorów (dzieci), Otrębusy 130 zł 220 zł 280 zł 340 zł 350 zł
Nadarzyn, Mroków, Mysiadło, Duchnice 120 zł 200 zł 270 zł 320 zł 350 zł

Dane do przelewu składek:

Nazwa i adres odbiorcy: Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A; 02-394 Warszawa
Nr konta: 46 1090 1014 0000 0000 0312 5124
Tytułem: Składka Członkowska Imię Nazwisko, miesiąc rok. Sekcja Instruktor
(np. “Składka Członkowska Jan Kowalski wrzesień 2020 Ochota Shihan Tomala”

Szczegóły dotyczące opłacania składek dostępne są w Regulaminie Opłacania Składek

Zajęcia dodatkowe w MKKK (Boks, Akrobatyka, Cross Workout) – nie są objęte składkami członkowskimi, a jedynie opłatami za zajęcia, zgodnie z cennikiem zajęć:

SEKCJA 1 OSOBA 2 OSOBY 3 OSOBY 4 OSOBY 5 OSÓB I WIĘCEJ
Boks, Cross Workout 150 zł 250 zł 300 zł 360 zł 400 zł
Akrobatyka – karnet na 4 treningi 120 zł 200 zł 270 zł 320 zł 350 zł
Akrobatyka – karnet na 8 treningów 160 zł 280 zł 390 zł 480 zł 550 zł
Pilates, Zdrowe Plecy – karnet na 4 treningi 100 zł 180 zł 240 zł 280 zł 300 zł
Pilates, Zdrowe Plecy – pojedyncze wejście 30 zł 60 zł 90 zł 120 zł 150 zł

Opłaty należy uiszczać przelewem na konto lub gotówką przed zajęciami. Dane do wpłaty na konto:

Nazwa i adres odbiorcy: Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A; 02-394 Warszawa
Nr konta: 46 1090 1014 0000 0000 0312 5124
Tytułem: Nazwa zajęć, Imię Nazwisko, miesiąc rok – Instruktor

(np. “Boks, Jan Kowalski, wrzesień 2020 – Robert Saniewski”)

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN 2020/2021

 1. Wysokość miesięcznych składek członkowskich dla poszczególnych sekcji, wraz ze zniżkami rodzinnymi, (rodzina – osoby z jednego gospodarstwa domowego) jest ustalana na podstawie poniższej tabeli:
SEKCJA 1 OSOBA 2 OSOBY 3 OSOBY 4 OSOBY 5 OSÓB I WIĘCEJ
Ochota, Ursus, Ursynów (dzieci), Boks 150 zł 250 zł 300 zł 360 zł 400 zł
Ursynów (młodzież, dorośli) 170 zł 280 zł 360 zł 400 zł 400 zł
Komorów (młodzież, dorośli) 140 zł 230 zł 290 zł 340 zł 350 zł
Komorów (dzieci), Otrębusy 130 zł 220 zł 280 zł 340 zł 350 zł
Nadarzyn, Mroków, Mysiadło, Duchnice 120 zł 200 zł 270 zł 320 zł 350 zł
Akrobatyka – dzieci (Ochota) 120 zł 200 zł 270 zł 320 zł 350 zł
Pilates, zdrowe plecy (4 zajęcia na miesiąc) 100 zł 160 zł 210 zł 240 zł 250 zł
 1. Miesięczną składkę członkowską należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
 2. Wpłat składek można dokonywać przelewem bankowym na konto Klubu według podanego wzoru :
Nazwa i adres odbiorcy: Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A; 02-394 Warszawa
Nr konta: 46 1090 1014 0000 0000 0312 5124
Tytułem: Składka Członkowska Imię Nazwisko, miesiąc rok. Sekcja Instruktor

(np. “Składka Członkowska Jan Kowalski wrzesień 2020 Ochota, Shihan Tomala”)

W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć, nie wpłacającego.

BARDZO PROSIMY O PRAWIDŁOWE OPISYWANIE PRZELEWÓW!

Po terminie (tj. po 10 dniu miesiąca) wpłat składek powiększonych o 20 zł można dokonywać jedynie

przelewem na konto Klubu.

 1. W przypadku wpłaty przelewem na konto Klubu, dowód wpłaty jest jedynym dowodem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej.
 2. Nie wystawiamy faktur/rachunków na składkę członkowską, na życzenie Klub może wstawić zaświadczenie.
 3. Rezygnacji z wpłacania składek można dokonać tylko w formie pisemnej potwierdzonej przez obie strony.
 4. Złożenie pisemnej rezygnacji:
 5. W przypadku osoby pełnoletniej, zwalnia z obowiązku opłacania składki oraz powoduje utratę członkostwa Klubu i wszystkich wynikających z tego tytułu praw i obowiązków, w szczególności uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub
 6. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego dziecka – niepełnoletniego uczestnika zajęć, zwalnia z obowiązku opłacania składek, a dla niepełnoletniego uczestnika zajęć powoduje utratę możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub.
 7. Jeżeli rezygnacja złożona została do 10 dnia danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu, którego dotyczy rezygnacja.
 8. Jeżeli rezygnacja została złożona po 10 dniu danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została złożona rezygnacja w formie pisemnej.
 9. Rezygnację z opłacania składek można złożyć w siedzibie Klubu lub przekazać na ręce instruktora prowadzącego zajęcia.
 10. Nieopłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 10 dnia danego miesiąca powoduje zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat.
 11. W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek Klubu nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez MKKK.
 12. W przypadku zalegania z płatnościami, składka należna w bieżącym miesiącu będzie powiększona o składki nie uiszczone terminowo w poprzednich miesiącach.
 13. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w miesiącu, nie ulega zmniejszeniu z tytułu zawieszenia praw członka Klubu lub nieobecności na zajęciach z innych przyczyn, chyba że regulamin płatności składek MKKK na dany rok stanowi inaczej.
 14. Okresowe przerwy w szkoleniu nie mają wpływu na wysokość składki miesięcznej, są to przerwy świąteczne, święta państwowe i religijne oraz przerwy na szkolenie kadry instruktorskiej, przerwy spowodowane udziałem lub organizowaniem przez nasz Klub imprez sportowych, egzaminów, bądź przerwy w pracy placówek oświatowych.
 15. Składka członkowska w styczniu 2021 r. wynosić będzie 90 zł.
 16. W przypadku nieopłacenia składek przez trzy kolejne miesiące uczestnik zajęć traci członkostwo Klubu.
 17. Niniejszy regulamin nie dotyczy opłat egzaminacyjnych na stopnie szkoleniowe, a składka członkowska nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowane osoby powinny ubezpieczyć się na własny koszt. Wyjątek stanowią dzieci w grupach objętych dofinansowaniem szkolenia przez urząd m.st. Warszawy, tj. są one ubezpieczone na kwotę 5 000 zł.

WERSJA DO POBRANIA