Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

Regulamin opłacania składek

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN 2021/2022

 

  1. Wysokość miesięcznych składek członkowskich dla poszczególnych sekcji, wraz ze zniżkami rodzinnymi, (rodzina – osoby z jednego gospodarstwa domowego) jest ustalana na podstawie poniższej tabeli:

SEKCJA

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

4 OSOBY

5 OSÓB I WIĘCEJ

Ochota, Ursus, Ursynów, Boks

170 zł

300 zł

360 zł

440 zł

450 zł

Nadarzyn, Komorów, Mroków, Duchnice,

150 zł

250 zł

300 zł

360 zł

400 zł

2. Miesięczną składkę członkowską należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

3. Wpłat składek można dokonywać przelewem bankowym na konto Klubu według podanego wzoru :

Nazwa i adres odbiorcy:

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A; 02-394 Warszawa

Nr konta:

46 1090 1014 0000 0000 0312 5124

Tytułem:

Składka Członkowska Imię Nazwisko, miesiąc rok. Sekcja Instruktor

(np. „Składka Członkowska Jan Kowalski wrzesień 2021 Ochota Shihan Tomala”)

W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć, nie wpłacającego.

BARDZO PROSIMY O PRAWIDŁOWE OPISYWANIE PRZELEWÓW!

Po terminie (tj. po 10 dniu miesiąca) należy wpłacić składkę powiększoną o 20 zł.

4. Informacje o zniżkach marketingowych (np. Karta Nadarzyniaka) są dostępne u instruktorów sekcji objętymi promocjami.

5. Dowód wpłaty jest jedynym dowodem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej.

6. Nie wystawiamy faktur na składkę członkowską, na życzenie Klub może wstawić zaświadczenie.

7. Rezygnacji z wpłacania składek można dokonać tylko w formie pisemnej potwierdzonej przez obie strony.

8. Złożenie pisemnej rezygnacji:

a) W przypadku osoby pełnoletniej, zwalnia z obowiązku opłacania składki oraz powoduje utratę członkostwa Klubu i wszystkich wynikających z tego tytułu praw i obowiązków, w szczególności uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub

b) W przypadku rodzica/opiekuna prawnego dziecka – niepełnoletniego uczestnika zajęć, zwalnia z obowiązku opłacania składek, a dla niepełnoletniego uczestnika zajęć powoduje utratę możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub.

9. Jeżeli rezygnacja złożona została do 10 dnia danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu, którego dotyczy rezygnacja.

10. Jeżeli rezygnacja została złożona po 10 dniu danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została złożona rezygnacja w formie pisemnej.

11. Rezygnację z opłacania składek można złożyć w siedzibie Klubu lub przekazać na ręce instruktora prowadzącego zajęcia.

12. Nieopłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 10 dnia danego miesiąca powoduje zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat.

13. W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek Klubu nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez MKKK.

14. W przypadku zalegania z płatnościami, składka należna w bieżącym miesiącu będzie powiększona o składki nie uiszczone terminowo w poprzednich miesiącach.

15. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w miesiącu, nie ulega zmniejszeniu z tytułu zawieszenia praw członka Klubu lub nieobecności na zajęciach z innych przyczyn, chyba że regulamin płatności składek MKKK na dany rok stanowi inaczej.

16. Okresowe przerwy w szkoleniu nie mają wpływu na wysokość składki miesięcznej. Są to przerwy świąteczne, święta państwowe i religijne, przerwy w pracy placówek oświatowych i sportowych (również „lockdown”), oraz przerwy na szkolenie kadry instruktorskiej, przerwy spowodowane udziałem lub organizowaniem przez nasz Klub imprez sportowych, egzaminów.

17. Składka członkowska w lutym 2022 r. wynosić będzie 100 zł.

18. W przypadku nieopłacenia składek przez trzy kolejne miesiące uczestnik zajęć traci członkostwo Klubu.

19. Niniejszy regulamin nie dotyczy opłat egzaminacyjnych na stopnie szkoleniowe, a składka członkowska nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowane osoby powinny ubezpieczyć się na własny koszt. Wyjątek stanowią dzieci w grupach objętych dofinansowaniem szkolenia przez urząd m.st. Warszawy, tj. są one ubezpieczone na kwotę 5 000 zł.

Informacje i zapisy tel. 602 675 693

Droga sztuki walki zaczyna się i kończy uprzejmością.
Bądź więc stale szczery i uprzejmy.