Mazowiecki Klub Karate Kyokushin - Warszawa

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

Regulamin opłacania składek

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN 2023/2024

Obowiązuje od 01.09.2023

 

 1. Wysokość miesięcznych składek członkowskich, wraz ze zniżkami rodzinnymi, (rodzina – osoby z jednego gospodarstwa domowego):

SEKCJA

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

4 OSOBY

5

OSÓB I WIĘCEJ

Karate, Boks

200 zł

360 zł

480 zł

560 zł

Indywidualne ustalenia

 

Miesięczną składkę członkowską należy wpłacać w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

Po terminie (tj. po 10 dniu miesiąca) wpłacamy składkę POWIĘKSZONĄ o 50 zł.

 

 1. Wpłat składek można dokonywać przelewem bankowym na konto Klubu według podanego wzoru :

 

Nazwa i adres odbiorcy:

MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa

Nr konta:

46 1090 1014 0000 0000 0312 5124

Tytułem:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA Imię Nazwisko, miesiąc, rok. Sekcja Instruktor

(np. “Składka Członkowska Jan Kowalski wrzesień 2019. Ochota sensei Dziuda

UWAGA. Bardzo ważne, aby wpłata była opisana jako: SKŁADKA CZŁONKOWSKA….”

W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć, nie wpłacającego.

BARDZO PROSIMY O PRAWIDŁOWE OPISYWANIE PRZELEWÓW!

 1. Rezygnacja z opłat składek członkowskich, wymaga złożenia oficjalnej rezygnacji z członkostwa w Klubie, której należy dokonać w formie pisemnej potwierdzonej przez Klub:

        – wiadomością e-mail, przesłaną z adresu, który został podany jako korespondencyjny w deklaracji  

          członkowskiej

– pismem przekazanym instruktorowi w sekcji

– pismem przekazanym w recepcji Klubu ul. Rokosowska 10 – Progress Gym

– pismem przesłanym pocztą na adres Klubu

 1. Złożenie pisemnej rezygnacji:
 2. W przypadku osoby pełnoletniej, zwalnia z obowiązku opłacania składki oraz powoduje utratę członkostwa Klubu i wszystkich wynikających z tego tytułu praw i obowiązków, w szczególności uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub
 3. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego dziecka – niepełnoletniego uczestnika zajęć, zwalnia z obowiązku opłacania składek, a dla niepełnoletniego uczestnika zajęć powoduje utratę możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub.
 4. Jeżeli rezygnacja złożona została do ostatniego dnia miesiąca, członkostwo i obowiązek opłaty składki ustaje w następnym miesiącu.
 5. Jeżeli rezygnacja została złożona w danym miesiącu, zobowiązanie ustaje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została złożona rezygnacja w formie pisemnej. W miesiącu złożenia obowiązuje opłata składki.
 6. Nieopłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 10 dnia danego miesiąca powoduje zawieszenie praw członkowskich.
 7. W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek Klubu nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez MKKK.
 8. W przypadku zalegania z płatnościami, składka należna w bieżącym miesiącu będzie powiększona o składki nie uiszczone terminowo w poprzednich miesiącach.
 9. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w miesiącu, nie ulega zmniejszeniu z tytułu zawieszenia praw członka Klubu lub nieobecności na zajęciach z innych przyczyn, chyba że regulamin płatności składek MKKK na dany rok stanowi inaczej.
 10. Okresowe przerwy w szkoleniu nie mają wpływu na wysokość składki miesięcznej, są to przerwy świąteczne, święta państwowe i religijne oraz przerwy ze szkolenie kadry instruktorskiej, przerwy spowodowane udziałem lub organizowaniem przez nasz Klub imprez sportowych, egzaminów, bądź przerwy w pracy placówek oświatowych.
 11. W przypadku nieopłacenia składek przez trzy kolejne miesiące uczestnik zajęć traci członkostwo Klubu.
 12. Niniejszy regulamin nie dotyczy opłat egzaminacyjnych na stopnie szkoleniowe, a składka członkowska nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowane osoby powinny ubezpieczyć się na własny koszt.

Droga sztuki walki zaczyna się i kończy uprzejmością.
Bądź więc stale szczery i uprzejmy.