Mazowiecki Klub Karate Kyokushin - Warszawa

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

Regulamin opłacania składek

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN 2022/2023

 
  1. Wysokość miesięcznych składek członkowskich dla poszczególnych sekcji, wraz ze zniżkami rodzinnymi, (rodzina – osoby z jednego gospodarstwa domowego) jest ustalana na podstawie poniższej tabeli:
1 OSOBA2 OSOBY3 OSOBY4 OSOBY5 OSÓB I WIĘCEJ
200 zł360 zł480 zł520 zł550 zł
2. Miesięczną składkę członkowską należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc. 3. Wpłat składek można dokonywać przelewem bankowym na konto Klubu według podanego wzoru :
Nazwa i adres odbiorcy:Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A; 02-394 Warszawa
Nr konta:46 1090 1014 0000 0000 0312 5124
Tytułem:Składka Członkowska Imię Nazwisko, miesiąc rok. Sekcja Instruktor (np. “Składka Członkowska Jan Kowalski wrzesień 2022 Ochota Shihan Tomala”)
W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć, nie wpłacającego. BARDZO PROSIMY O PRAWIDŁOWE OPISYWANIE PRZELEWÓW! Po terminie (tj. po 10 dniu miesiąca) należy wpłacić składkę powiększoną o 20 zł. 4. Informacje o zniżkach marketingowych (np. Karta Nadarzyniaka) są dostępne u instruktorów sekcji objętymi promocjami. 5. Dowód wpłaty jest jedynym dowodem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej. 6. Nie wystawiamy faktur na składkę członkowską, na życzenie Klub może wstawić zaświadczenie. 7. Rezygnacji z wpłacania składek można dokonać tylko w formie pisemnej potwierdzonej przez obie strony. 8. Złożenie pisemnej rezygnacji:

a) W przypadku osoby pełnoletniej, zwalnia z obowiązku opłacania składki oraz powoduje utratę członkostwa Klubu i wszystkich wynikających z tego tytułu praw i obowiązków, w szczególności uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub

b) W przypadku rodzica/opiekuna prawnego dziecka – niepełnoletniego uczestnika zajęć, zwalnia z obowiązku opłacania składek, a dla niepełnoletniego uczestnika zajęć powoduje utratę możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub.

9. Jeżeli rezygnacja złożona została do 10 dnia danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu, którego dotyczy rezygnacja. 10. Jeżeli rezygnacja została złożona po 10 dniu danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została złożona rezygnacja w formie pisemnej. 11. Rezygnację z opłacania składek można złożyć w siedzibie Klubu lub przekazać na ręce instruktora prowadzącego zajęcia. 12. Nieopłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 10 dnia danego miesiąca powoduje zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat. 13. W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek Klubu nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez MKKK. 14. W przypadku zalegania z płatnościami, składka należna w bieżącym miesiącu będzie powiększona o składki nie uiszczone terminowo w poprzednich miesiącach. 15. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w miesiącu, nie ulega zmniejszeniu z tytułu zawieszenia praw członka Klubu lub nieobecności na zajęciach z innych przyczyn, chyba że regulamin płatności składek MKKK na dany rok stanowi inaczej. 16. Okresowe przerwy w szkoleniu nie mają wpływu na wysokość składki miesięcznej. Są to przerwy świąteczne, święta państwowe i religijne, przerwy w pracy placówek oświatowych i sportowych (również „lockdown”), oraz przerwy na szkolenie kadry instruktorskiej, przerwy spowodowane udziałem lub organizowaniem przez nasz Klub imprez sportowych, egzaminów. 17. Składka członkowska w lutym 2023 r. wynosić będzie 140 zł. 18. W przypadku nieopłacenia składek przez trzy kolejne miesiące uczestnik zajęć traci członkostwo Klubu. 19. Niniejszy regulamin nie dotyczy opłat egzaminacyjnych na stopnie szkoleniowe, a składka członkowska nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowane osoby powinny ubezpieczyć się na własny koszt. Wyjątek stanowią dzieci w grupach objętych dofinansowaniem szkolenia przez urząd m.st. Warszawy, tj. są one ubezpieczone na kwotę 5 000 zł. *Składki w sekcjach Duchnice, Komorów, Mroków i Nadarzyn mogą ulec kolejnej podwyżce od 1.01.2023 Informacje i zapisy tel. 602 675 693

Droga sztuki walki zaczyna się i kończy uprzejmością.
Bądź więc stale szczery i uprzejmy.